چای شرافت

محصولی است صرفا ایرانی با کسب استانداردهای کیفی از مرکز بهداشت استان ، که سعی در ارائه راهکاری برای استفاده از چای ایرانی در منزل ایرانی نموده است و علاوه بر استفاده از دسترنج ایرانی ، سلامتی مصرف کنندگان در استفاده از محصولی سالم ، بدون هیچ گونه افزودنی را تضمین می نماید.